Dr Gerard

Polityka prywatności

 1. Cel Polityki Prywatności

Dr Gerard sp. z o.o. („My”) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i danych osobowych osób, których dane osobowe pozyska. Naszym celem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w bezpieczny i zgodny z prawem sposób, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

W niniejszej polityce prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) informujemy i wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane przez nas dane osobowe, w szczególności, w związku z udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi, reklamacje i sugestie.

W niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych będzie Dr Gerard sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, adres: ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski (dalej zwany również: „Dr Gerard”).

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz m.in. zawsze zwrócić się do nas wysyłając e-maila na adres: RODO@drgerard.eu.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Dane osobowe otrzymane w związku ze sprawą, z którą się do nas zwrócisz (np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem) lub w związku z którą my skontaktujemy się z Tobą, będą przetwarzane jedynie w celu załatwienia tej sprawy (np. udzielenia Ci odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi), przy czym o konkretnym celu zostałeś poinformowany w skróconej formie w momencie pozyskania przez nas Twoich danych, ponadto w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celu ewentualnego wykonania zobowiązań wobec Ciebie oraz w celu realizacji obowiązków prawnych, np. w zakresie podatków.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w zależności od okoliczności, będzie:

 • umowa pomiędzy Tobą a nami w zakresie w którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub
 • prawnie uzasadniony interes Dr Gerard, zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO – w szczególności polegający na ocenie zasadności roszczeń wobec Dr Gerard lub obronie przed takimi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń lub obejmujący interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, skargę, wniosek, reklamację, lub
 • obowiązek prawny ciążący na Dr Gerard, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności, w zakresie realizacji obowiązków producenta dotyczących odpowiedzialności za produkt oraz obowiązków podatkowych oraz rachunkowych.
 1. Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 1. Komu Dr Gerard może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza Dr Gerard? (informacje o odbiorcach danych)

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami Dr Gerard, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Dr Gerard.

Ponadto, w zależności od okoliczności i sprawy z jaką się do nas zwrócisz (lub my skontaktujemy się z Tobą) lub w związku z którą pozyskamy Twoje dane, Twoje dane osobowe Dr Gerard może przekazać jedynie podmiotom:

 1. współpracującym z Dr Gerard, w tym agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe lub administracyjne, podmiotom wspierającym Dr Gerard w obsłudze klienta (np. call center), lub
 2. ubezpieczycielom Dr Gerard, lub
 3. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub
 4. organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom Dr Gerard i doradcom Dr Gerard, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Dr Gerard przed roszczeniami lub w celu ustalenia lub dochodzenia przez Dr Gerard roszczeń.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Jak długo Dr Gerard będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy.

Będziemy przechowywali Twoje dane:

 • W przypadku danych przetwarzanych w związku z umową, której jesteś stroną i dla celów realizacji umowy – przez okres obowiązywania umowy, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 14 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) oraz okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc..
 • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
 1. Informacja o przysługujących Ci prawach

W związku z tym, że Dr Gerard przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami, w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: RODO@drgerard.eu

Jeżeli zwrócisz się do Dr Gerard z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Dr Gerard może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

 1. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.

Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacja o prawie dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Dr Gerard przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Dr Gerard, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych.

 1. Informacja o prawie do żądania sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.

 1. Informacja o prawie żądania usunięcia danych

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych, np. gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
 • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów marketingowych;
 • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 1. Informacja o prawie do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Dr Gerard oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Dr Gerard, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W sytuacji wskazanej powyżej masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Dr Gerard bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Informacja o prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, np. gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
 • w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

 1. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie jesteś zobowiązana/y do podania danych.

 1. Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od okoliczności, brak podania przez Ciebie danych osobowych może uniemożliwić Dr Gerard rozpatrzenie sprawy z którą się do nas zwrócisz, w tym odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę, wniosek lub reklamację lub sprawy, z którą my zwrócimy się do Ciebie.

 1. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

Przetwarzamy również dane osobowe w związku z naszą aktywnością w mediach społecznościowych.

Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz na naszych stronach na poszczególnych portalach takich jak Facebook czy Instagram.

 1. Informacja o plikach cookies

Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin stron internetowych, np. takich jak nasza strona internetowa.

Pliki cookies są wykorzystywane na naszej stronie internetowej jedynie w celach statystycznych (statystyk odwiedzin strony internetowej) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies nie są przez nas przechowywane ani przetwarzane, w szczególności nie są wykorzystywane przez nas w celu profilowania.

W każdej chwili możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.