POLITIKA SÚKROMIA DR GERARD SPOL. S R.O.

 1. Účel Politiky súkromia

Dr Gerard spol. s r.o. („My”) kladieme veľký dôraz na ochranu súkromia a osobných údajov osôb, ktorých údaje nám boli poskytnuté. Naším cieľom je spracovanie vašich osobných údajov bezpečným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR”).

V tejto politike súkromia (ďalej: „Politika súkromia”) informujeme a vysvetľujeme, akým spôsobom používame osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, najmä v súvislosti s odpovedaním na vaše otázky, sťažnosti, reklamácie a návrhy.

V tejto Politike súkromia nájdete informácie o tom, aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov a akým spôsobom ich môžete využiť.

 1. Kto je správcom vašich osobných údajov? Ako sa s nami skontaktovať?

Správcom osobných údajov bude firma Dr Gerard spol. s r.o. so sídlom v Miedzyrzecu Podlaskim, adresa: ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski (ďalej iba: „Dr Gerard”).

Vo veci spracovania vašich osobných údajov sa s nami môžete kedykoľvek skontaktovať aj prostredníctvom e-mailu: RODO@drgerard.eu.

 1. Účel a právny základ spracovania údajov, právne opodstatnený záujem spracovania

Osobné údaje, ktoré získame v súvislosti s vaším podnetom (napr. sťažnosť, žiadosť, reklamácia, otázka) alebo v súvislosti s ktorým sa my skontaktujeme s vami, sa budú spracovávať iba s cieľom vybaviť príslušný podnet (napr. odpoveď na vašu otázku, riešenie reklamácie alebo sťažnosti), pričom počas získavania vašich osobných údajov budete skrátenou formou informovaní o konkrétnom účele a účele určenia, uplatnenia alebo ochrany pred prípadnými nárokmi, o účele prípadného vykonania záväzkov voči vám a o účele realizácie právnych povinností, napr. v rámci daní.

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v závislosti od okolností bude:

 • zmluva medzi vami a našou spoločnosťou, v rámci ktorej je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste jednou zo strán – v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, alebo
 • právne opodstatnený záujem spoločnosti Dr Gerard v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spočíva predovšetkým vo vyhodnotení legitimity nárokov voči spoločnosti Dr Gerard alebo v ochrane pred takými nárokmi alebo uplatňovaním si nárokov alebo zahrňujúci záujem odpovedať na vašu otázku, sťažnosť, žiadosť, reklamáciu, alebo
 • právny záväzok spočívajúci na spoločnosti Dr Gerard v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, predovšetkým v rámci realizácie záväzkov výrobcu, týkajúcich sa zodpovednosti za výrobok, ako aj daňových a účtovných záväzkov.
 1. Informácia o používaní údajov na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 1. Komu môže spoločnosť Dr Gerard poskytnúť vaše údaje? Kto okrem spoločnosti Dr Gerard môže byť odberateľom vašich osobných údajov? (informácie o odberateľoch údajov)

K vašim údajom budú mať okrem pracovníkov spoločnosti Dr Gerard prístup osoby a subjekty, ktoré zabezpečujú fungovanie, udržiavanie a servis systémov a IT riešení používaných spoločnosťou Dr Gerard.

Okrem toho, v závislosti od okolností a podnetu, ktorý od vás dostaneme (alebo sa my skontaktujeme s vami) alebo v súvislosti s ktorým získame vaše údaje, ich spoločnosť Dr Gerard môže poskytnúť iba subjektom:

 1. ktoré spolupracujú so spoločnosťou Dr Gerard, vrátane marketingových agentúr, kuriérov, subjektov, ktoré vykonávajú účtovné, právne, daňové služby, alebo subjektom, ktoré zabezpečujú zákaznícky servis pre spoločnosť Dr Gerard (napr. call centrum), alebo
 2. poisťovateľom spoločnosti Dr Gerard alebo
 3. verejným orgánom vrátane súdov na ich odôvodnenú žiadosť alebo ak takáto povinnosť vyniká z právnych predpisov alebo
 4. verejným orgánom vrátane súdov a splnomocnencov, poisťovateľom a poradcom spoločnosti Dr Gerard, ak je to nevyhnutné na ochranu spoločnosti Dr Gerard pred nárokmi alebo v záujme určenia alebo uplatňovania si nárokov spoločnosťou Dr Gerard.
 1. Odovzdávanie informácií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácii

Vaše údaje sa nebudú odovzdávať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodnej organizácii.

 1. Ako dlho bude spoločnosť Dr Gerard uchovávať vaše údaje? (informácia o dĺžke uchovávania údajov)

Vaše údaje sa budú uchovávať na čas nevyhnutný na dosiahnutie našich účelov, na ktoré ich spracovávame.

Budeme uchovávať vaše údaje:

 • V prípade spracovaných údajov spojených so zmluvou, ktorej ste jednou zo strán, a na účely realizácie zmluvy – počas trvania zmluvy, pričom môžeme tento termín predĺžiť o dĺžku premlčacej lehoty vašich alebo našich nárokov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, pokiaľ spracovanie týchto údajov bude nevyhnutné na určovanie alebo uplatňovanie si nárokov, a aj v záujme ochrany pred takýmito nárokmi.
 • Na realizáciu našich právne opodstatnených záujmov, t. j. poskytnutie odpovede na vašu otázku, sťažnosť, žiadosť reklamáciu alebo návrh – počas obdobia nevyhnutného na poskytnutie odpovede, nie viac ako 14 dní, pričom môžeme tento termín predĺžiť o dĺžku premlčacej lehoty vašich alebo našich nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov, ak bude spracovanie týchto údajov nevyhnutné na určovanie alebo uplatňovanie si nárokov, a tiež v záujme ochrany pred takýmito nárokmi.
 • Na realizáciu našich právne opodstatnených záujmov, t. j. určenie a uplatňovanie si nárokov alebo ochrany pred nárokmi – počas obdobia premlčania vašich nárokov voči nám alebo našich nárokov voči vám, vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. všeobecný termín premlčania nárokov spojených s hospodárskou činnosťou je 3 roky, zase všeobecný termín premlčania nárokov spotrebiteľa voči nám je 10 rokov; vyššie uvedené lehoty uchovávania osobných údajov môžu podliehať zmenám spolu so zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov), ako aj čas trvania spojený so súdnymi, s arbitrážnymi postupmi v prípade takýchto nárokov.
 • Na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. zo zákonov o účtovníctve alebo z daňových predpisov alebo predpisov týkajúcich sa zodpovednosti výrobcu za výrobok) – počas obdobia vyplývajúceho z takýchto predpisov (napr. vaše údaje sa budú na účely účtovníctva uchovávať 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynul termín splatnosti dane spojenej so zmluvou).
 1. Informácia o vašich právach

Keďže spoločnosť Dr Gerard spracováva vaše osobné údaje, prislúchajú vám práva uvedené nižšie.

Na využitie týchto práv alebo získanie dodatočných informácií v tejto oblasti sa s nami môžete skontaktovať aj prostredníctvom e-mailu: RODO@drgerard.eu

Ak sa na spoločnosť Dr Gerard obrátite so žiadosťou o využitie svojich práv, môže vás spoločnosť Dr Gerard v prípade opodstatnených pochybností o vašej identite požiadať o dodatočné informácie potrebné na potvrdenie vašej identity.

 1. Informácia o práve vznesenia námietky voči spracovávaniu údajov

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovávaniu svojich údajov na marketingové účely vrátane profilovania.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovávaniu svojich údajov na účely realizácie nášho opodstatneného záujmu (iného ako marketing) z dôvodu spojeného s vašou osobitnou situáciou. V takom prípade by ste mali poukázať na osobitnú situáciu, ktorá podľa vás odôvodňuje ukončenie spracovania vašich údajov zahrnutých vo vašom odpore.

 1. Informácia o práve odvolania súhlasu so spracovávaním údajov

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním tých osobných údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na právny súlad spracovania, ktoré sme vykonali pred odvolaním tohto súhlasu.

 1. Informácia o práve prístupu k údajom

Máte právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, najmä k informáciám o tom, či spoločnosť Dr Gerard spracováva vaše osobné údaje, a o rozsahu údajov, ktoré má Dr Gerard uložené, účeloch spracovania a kategóriách odberateľov vašich údajov.

 1. Informácia o práve požiadať o opravu údajov

Mate právo požiadať o okamžitú opravu údajov alebo doplnenie nekompletných údajov.

 1. Informácia o práve požiadať o odstránenie údajov

Máte právo požiadať o okamžité odstránenie údajov, ktoré sa vás týkajú, napr. ak:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na realizáciu účelov, na ktoré sa zbierali a spracovávali;
 • odvoláte súhlas na ich spracovanie a neexistuje iný dôvod na spracovanie týchto údajov našou spoločnosťou;
 • vznesiete námietku voči spracovaniu svojich údajov našou spoločnosťou s ohľadom na vašu osobitnú situáciu a my nemáme dôvody spracúvať tieto údaje, ktoré by boli nadradené vašej námietke;
 • vznesiete námietku voči spracovaniu svojich údajov našou spoločnosťou na marketingové účely;
 • sme nespracovávali vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi.
 1. Informácia o práve prenášať údaje

Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktoré ste doručili spoločnosti Dr Gerard, a máte právo aj poslať tieto osobné údaje inému správcovi bez prekážok zo strany Dr Gerard, ak: a) sa spracovanie vykonáva na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy s vami a zároveň b) sa spracovanie vykonáva automatizovaným spôsobom.

V uvedenej situácii máte zároveň právo žiadať, aby sa osobné údaje odoslali inému správcovi údajov priamo spoločnosťou Dr Gerard, ak to bude technicky možné.

 1. Informácia o práve požiadať o obmedzenie spracovania údajov

Máte právo žiadať obmedzenie spracovania svojich údajov, napr. ak:

 • pochybujete o správnosti osobných údajov, ktoré spracovávame;
 • spracovanie vašich osobných údajov podľa vášho názoru nie je v súlade s právnymi predpismi, ale zároveň ste proti ich odstráneniu a žiadate o obmedzenie ich využívania;
 • už na realizáciu svojich účelov nepotrebujeme vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy na určenie, uplatnenie nárokov alebo ochrany pred nárokmi;
 • ste vzniesli námietku voči spracovaniu svojich osobných údajov našou spoločnosťou s ohľadom na svoju osobitnú situáciu – v takom prípade môžete požiadať o obmedzenie spracovania dovtedy, kým sa nepotvrdí, či sú naše právne opodstatnené záujmy spracovania údajov nadradené voči dôvodom vášho namietania.

V prípade obmedzenia spracovania vašich osobných údajov budeme môcť vaše osobné údaje uchovávať a dodatočne využívať iba na účely určenia, uplatnenia alebo ochrany nárokov s cieľom chrániť práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo vzhľadom na dôležité ohľady verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. Iné činnosti budeme môcť vykonávať iba na základe vášho súhlasu.

 1. Informácia o práve podania sťažnosti dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje platné predpisy na ochranu osobných údajov GDPR.

 1. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou povinnosťou, alebo dohodou či podmienkou uzatvorenia zmluvy, a o tom, že neexistuje povinnosť poskytovania osobných údajov

Poskytovanie vašich osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou a nie je podmienkou uzatvorenia akejkoľvek zmluvy. Pokiaľ nie je jasne uvedené ináč, nemáte povinnosť poskytovať osobné údaje.

 1. Informácie o následkoch neposkytnutia údajov

V závislosti od okolností môže neposkytnutie osobných údajov znemožniť spoločnosti Dr Gerard riešenie podnetu, s ktorým sa na nás obraciate, ako aj poskytnutie odpovede na vašu otázku, sťažnosť, žiadosť alebo reklamáciu, alebo podnet, s ktorým sa my obraciame na vás.

 1. Spracovanie údajov v sociálnych médiách

Spracovávame osobné údaje aj v súvislosti s našou aktivitou v sociálnych médiách.

Viac informácii k tejto téme nájdete na našich stránkach na portáloch ako Facebook alebo Instagram.

 1. Informácia o súboroch cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré sa zapisujú v počítači používateľa počas návštevy internetových stránok, napr. takých, ako je tá naša.

Súbory cookies sa na našej stránke využívajú iba na štatistické účely (štatistika návštev internetovej stránky) a v rámci zabezpečenia správneho fungovania internetovej stránky. Súbory cookies neuchovávame ani nespracúvame a nevyužívajú sa na profilovanie.

Ukladanie súborov cookies vo svojom počítači si môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach svojho internetového prehliadača.