Adatvédelmi szabályzat

A DR GERARD SP. Z O.O. (Kft.) Adatvédelmi szabályzata

 1. Az Adatvédelmi szabályzat célja

A Dr Gerard sp. z o.o. („Mi”) nagy súlyt fektet azon személyek magánéletének és személyes adatainak védelmére, akiknek személyes adataihoz hozzájut. Célunk az, hogy személyes adatait biztonságos és jogszerű módon kezeljük, összhangban az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz., a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló rendeletével (GDPR).

Adatvédelmi szabályzatunkban (a továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”) tájékoztatjuk Önt, és elmagyarázzuk, hogy milyen módon kezeljük az általunk megszerzett személyes adatokat, különösen az Ön által bejelentett kérdések, panaszok, reklamációk és javaslatok megválaszolása kapcsán.

Adatvédelmi szabályzatunkban információkat talál arra vonatkozóan is, hogy milyen jogok illetik meg Önt annak kapcsán, hogy feldolgozzuk személyes adatait, és arról is, hogy milyen módon élhet ezekkel a jogokkal.

 1. Ki az Ön személyes adatainak kezelője? Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Személyes adatainak kezelője a Dr Gerard sp. z o.o. (Kft.), székhelye: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 9 (a továbbiakban mint: „Dr Gerard” is).

Személyes adatainak kezelése ügyében többek között az alábbi címre küldött e-mailben is bizalommal fordulhat hozzánk: RODO@drgerard.eu.

 1. Az adatkezelés céljai és jogalapja, az ahhoz kapcsolódó jogos érdek

Annak az ügynek a kapcsán megkapott személyes adatokat, amellyel Ön fordult hozzánk (pl. panasz, javaslat, reklamáció, kérdés), vagy amelynek kapcsán mi kerestük meg Önt, kizárólag az adott ügy elintézése céljából fogjuk kezelni (pl. válaszadás, a reklamáció vagy panasz kivizsgálása) – a konkrét célról rövid formában tájékoztattuk akkor, amikor megkaptuk az adatait –, illetve az esetleges követelések megállapítása, érvényesítése vagy a velük szembeni védelem céljából, az Önnel szemben pl. az adózás terén fennálló kötelezettségeink és a törvényi kötelezettségeink teljesítése céljából.

Személyes adatainak kezelése a körülményektől függően az alábbi jogi alapon történik:

 • az Ön és mi közöttünk megkötött szerződés, annak teljesítéséhez szükséges mértékben, – a GDPR 6. cikk 1.b) bek. szerint, vagy
 • a Dr Gerard jogos érdeke, a GDPR 6. cikk 1.f) bek. szerint –, amely többek között a Dr Gerarddal szembeni igények megalapozottságának értékelését, vagy az ilyen igényekkel szembeni védekezést, vagy igények érvényesítését jelenti, vagy azt az érdeket, hogy válaszoljunk az Ön panaszára, kérdésére, javaslatára, reklamációjára, vagy
 • a Dr Gerardot terhelő törvényi kötelezettség, a GDPR 6. cikk 1.c) bek. szerint, többek között a gyártó által a termékért viselt felelősség teljesítésének kötelezettsége, illetve adózási és számviteli kötelezettségek.
 1. Információ az adatok felhasználásáról az automatizált döntéshozatalhoz, többek között a profilalkotáshoz

Személyes adatait nem fogjuk felhasználni az automatizált döntéshozatalhoz, többek között profilalkotáshoz sem.

 1. Kinek adhatja át a Dr Gerard az adatait? Ki lehet a Dr Gerardon kívül az Ön adatainak címzettje? (információk az adatok átvevőiről)

Adataihoz a Dr Gerard dolgozóin kívül hozzáférést nyernek azok a személyek és szervezetek, amelyek biztosítják a Dr Gerard által használt IT rendszerek és megoldások működését, fenntartását és karbantartását.

Továbbá a körülményektől és attól az ügytől függően, amellyel hozzánk fordul (vagy mi fordulunk Önhöz), vagy amelynek kapcsán megkapjuk adatait, a Dr Gerard csak az alábbi szervezeteknek adhatja át személyes adatait:

 1. amelyek együttműködnek a Dr Gerarddal, köztük marketing ügynökségeknek, futároknak, könyvelési, jogi, adózási vagy adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtó egységeknek, a Dr Gerardot az ügyfélszolgálat terén támogató egységeknek (pl. callcenter), vagy
 2. a Dr Gerard biztosítótársaságainak, vagy
 3. nyilvános szerveknek, köztük bíróságoknak, azok indokolt kérésére, vagy ha ez a kötelezettség jogszabályokból ered, vagy
 4. nyilvános szerveknek, köztük bíróságoknak és a Dr Gerard meghatalmazottjainak, biztosítótársaságainak és tanácsadóinak abban az esetben, ha erre a Dr Gerarddal szemben támasztott igények elleni védelmében, vagy a Dr Gerard igényeinek megállapítása vagy érvényesítése céljából van szükség.
 1. Az adatok átadása az Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezeteknek

Személyes adatait nem fogjuk átadni az Európai Gazdasági Térségen kívülre, sem nemzetközi szervezeteknek.

 1. Mennyi ideig fogja a Dr Gerard tárolni adatait? (információ az adatok tárolási idejéről)

Az adatokat azon célok eléréséhez szükséges ideig fogjuk tárolni, amely célok miatt azokat kezeljük.

Adatainak tárolási ideje:

 • Olyan szerződés kapcsán és annak teljesítése céljából kezelt adatok esetében, amelynek Ön is részes fele – a szerződés érvényességi időszaka; ez az időszak meghosszabbítható az Ön vagy mi – jogszabályokból eredő – igényei elévülési idejével, amennyiben ezeknek az adatoknak a kezelése elengedhetetlen az igények megállapítása vagy érvényesítése, vagy az ilyen igényekkel szembeni védelem céljából.
 • Jogos érdekeink teljesítése, azaz az Ön panaszának, kérdésének, javaslatának, reklamációjának megválaszolása céljából – a válaszadáshoz szükséges időszak, de legfeljebb 14 nap; ez az időszak meghosszabbítható az Ön vagy mi – jogszabályokból eredő – igényei/igényeink elévülési idejével, amennyiben ezeknek az adatoknak a kezelése elengedhetetlen az igények megállapítása vagy érvényesítése, továbbá az ilyen igényekkel szembeni védelem céljából.
 • Jogos érdekeink teljesítése, azaz az igények megállapítása vagy érvényesítése, továbbá az igényekkel szembeni védelem céljából – az Ön velünk szembeni vagy a mi Önnel szembeni – jogszabályokból eredő – igényeinek/igényeinknek elévülési ideje (pl. a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos igények általános elévülési ideje 3 év, a fogyasztó velünk szembeni igényeinek általános elévülési ideje pedig 10 év; ezek a tárolási időszakok az érvényes jogszabályok megváltozásával módosulhatnak), továbbá az ilyen igényekkel kapcsolatos bírósági, döntőbírósági stb. eljárások időtartama.
 • Jogszabályokból (pl. számviteli törvény, adójogszabályok vagy gyártói termékfelelősségre vonatkozó előírások) eredő kötelezettségeink teljesítése céljából – a fenti jogszabályokból következő időtartam (pl. elszámolási célokra az Ön adatait 5 éven át fogjuk tárolni, annak a naptári évnek a végétől számítva, amikor letelt a szerződéssel kapcsolatos adófizetési határidő).
 1. Tájékoztatás az Önt megillető jogokról

Annak kapcsán, hogy a Dr Gerard kezeli személyes adatait, Önt egy sor, alább említett jog illeti meg.

Jogainak gyakorlása vagy további kapcsolódó információk megszerzése érdekében javasoljuk, hogy lépjen velünk kapcsolatba, többek között az alábbi e-mail címen: RODO@drgerard.eu.

Ha jogainak gyakorlása érdekében a Dr Gerardhoz fordul, akkor – ha indokolt kétségek merülnek fel az Ön személyazonosságát illetően – a Dr Gerard további, személyazonosságának igazolásához szükséges információkat kérhet be.

 1. Információ adatkezelés elleni kifogásolás bejelentéséről

Önnek joga van bármikor kifogásolást bejelentenie adatainak marketing célokból, pl. profilalkotás céljából való kezelése ellen.

Önnek joga van bármikor kifogásolást bejelentenie adatainak jogos (nem marketing) érdekeink teljesítése céljából való kezelése ellen, az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból. Ekkor meg kell neveznie azt a különleges helyzetet, amely véleménye szerint indokolja, hogy szüntessük meg azon adatainak a kezelését, amelyeket a kifogásolás érint.

 1. Információ az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának jogáról   

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van adatkezelési hozzájárulását visszavonnia ezen adatok vonatkozásában. A hozzájárulás visszavonásával nem válik jogszerűtlenné a hozzájárulás alapján, annak visszavonása előtt általunk végzett adatkezelés.

 1. Információ az adatokba való betekintés jogáról

Önnek joga van betekintést nyernie személyes adataiba, különösen pedig abba az információba, hogy a Dr Gerard kezeli-e személyes adatait, az adatok milyen körével rendelkezik, melyek az adatkezelés céljai, illetve a címzettek milyen kategóriáihoz jutnak el az Ön adatai.

 1. Információ az adatok helyesbítéséhez való jogról

Önnek joga van kérnie adatainak haladéktalan helyesbítését vagy hiányos adatainak kiegészítését.

 1. Információ az adatok eltávolításához való jogról

Önnek joga van kérnie az Önre vonatkozó adatok haladéktalan eltávolítását, pl. ha:

 • személyes adatai már nem szükségesek azon célok teljesítéséhez, amelyek számára összegyűjtöttük és kezeltük azokat;
 • visszavonja hozzájárulását azok kezeléséhez, és nincs egyéb jogalapunk arra, hogy kezeljük azokat;
 • Ön különleges helyzetére tekintettel kifogásolást jelent be az ellen, hogy kezeljük személyes adatait, nekünk pedig nincs olyan alapunk az adatok kezelésére, amelyek elsőbbséget élveznének az Ön kifogásolásával szemben;
 • Ön kifogásolást jelent be az ellen, hogy marketing célokból kezeljük adatait;
 • jogszerűtlenül kezeltük személyes adatait.
 1. Információ az adathordozás jogáról

Önnek joga van strukturált, általánosan használt, gépi leolvasásra alkalmas formátumban megkapnia azokat a személyes adatait, amelyeket a Dr Gerardnak szolgáltatott, és joga van elküldenie ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek, anélkül, hogy ezzel szemben a Dr Gerard részéről akadályok merülnének fel, ha: a) az adatkezelés az Ön hozzájárulása vagy Önnel kötött szerződés alapján, és egyidejűleg b) automatizált módon történik.

A fenti helyzetben joga van kérnie, hogy a személyes adatokat a Dr Gerard közvetlenül a másik adatkezelőnek küldje el, ha ez technikailag lehetséges.

 1. Információ az adatkezelés korlátozásához való jogról

Önnek joga van kérnie adatai kezelésének korlátozását, pl. ha:

 • Ön megkérdőjelezi azt, hogy személyes adatait megfelelő módon kezeljük;
 • az Ön véleménye szerint személyes adatainak általunk végzett kezelése jogszerűtlen, ugyanakkor Ön ellenzi ezeknek az adatoknak az eltávolítását, és cserében kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk személyes adataira céljaink megvalósításához, de Önnek szüksége van rájuk az igények megállapítása, érvényesítése vagy a velük szembeni védelem céljából;
 • Ön különleges helyzetére tekintettel kifogásolást jelentett be az ellen, hogy kezeljük személyes adatait – ilyen esetben kérheti az adatkezelés korlátozását annak megállapításáig, hogy a mi jogos adatkezelési érdekeink elsőbbséget élveznek-e azzal szemben, amin az Ön kifogásolása alapul.

Személyes adatai kezelésének korlátozása esetén azokat tárolhatjuk, továbbá felhasználhatjuk, de csak az igények megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekére való tekintettel. Más intézkedéseket csak az Ön hozzájárulásával tudunk hozni.

 1. Információ a felügyeleti szervhez intézett panasz benyújtásának jogáról

Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, akkor panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hivatal elnökéhez.

 1. Információ arról, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy egyezményes követelmény-e, vagy a szerződés megkötésének a feltétele, továbbá az adatok megadására vonatkozó kötelezettség hiányáról

A személyes adatok megadása nem törvényi követelmény és nem feltétele semmiféle szerződés megkötésének. Ön nem köteles megadni az adatokat, hacsak világosan nem rendelkeztek ettől eltérően.

 1. Információ az adatok meg nem adásának következményeiről

A körülményektől függően a személyes adatok meg nem adása lehetetlenné teheti a Dr Gerard számára annak az ügynek az elbírálását, amellyel hozzánk fordult, beleértve a válaszadást az Ön panaszára, javaslatára, reklamációjára, vagy annak az ügynek az elbírálását, amellyel mi fordulunk Önhöz.

 1. Adatkezelés a közösségi médiákban

A személyes adatokat a közösségi médiákban tanúsított aktivitásunk kapcsán is kezeljük.

Erről több információt nyerhet az egyes portálokon, mint pl. Facebook vagy Instagram lévő weboldalainkon.

 1. Információ a cookie fájlokról

A sütik (cookies) szövegfájlok, amelyek a felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre weboldalak, mint pl. a mi honlapunk meglátogatása során.

A cookie fájlok weboldalunkon csak statisztikai célokat szolgálnak (honlapunk látogatási statisztikái), illetve biztosítják annak megfelelő működését. A cookie fájlokat nem tároljuk, és nem dolgozzuk fel, különösen nem profilalkotás céljára.

Bármikor kikapcsolhatja számítógépén a cookie fájlok mentését, ha megváltoztatja internetes böngészőjének beállításait.