POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI DR GERARD SP. Z O.O.

 1. Cíl politiky ochrany soukromí

Dr Gerard sp. z o.o. („my“) klade velký důraz na ochranu osobních údajů a soukromí osob, jejichž osobní údaje získáme. Naším cílem je zpracování vašich osobních údajů bezpečným a legálním způsobem, zejména způsobem odpovídajícím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

V rámci této politiky ochrany soukromí (dále pouze: „politika ochrany soukromí“) informujeme a vysvětlujeme, jakým způsobem využíváme osobní údaje, které získáme, zejména v souvislosti s poskytováním odpovědí na vaše dotazy, stížnosti, reklamace a návrhy.

V této politice ochrany soukromí najdete také informace o svých právech v souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje, a dále o tom, jakým způsobem můžete tato práva uplatnit.

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů? Jak nás můžete kontaktovat?

Správcem vašich osobních údajů bude Dr Gerard sp. z o.o. se sídlem Międzyrzec Podlaski, adresa: ul. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski (dále také: „Dr Gerard“).

V záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu na adresu: RODO@drgerard.eu.

 1. Cíle a právní podklad zpracování údajů, oprávněný zájem zpracování

Osobní údaje obdržené v souvislosti se záležitostí, s níž se na nás obrátíte (např. stížnost, žádost, reklamace, dotaz) nebo kvůli které kontaktujeme my vás, se budou zpracovávat pouze pro účely vyřízení této záležitosti (např. poskytnutí odpovědi, posouzení reklamace nebo stížnosti), přičemž o konkrétním účelu vás zkrácenou formou informujeme ve chvíli, kdy vaše údaje získáme, dále pro účely vymáhání případných nároků nebo obhajoby proti nim, pro účely případného plnění závazků vůči vám a rovněž pro účely plnění právních závazků, např. v oblasti daní.

Právním podkladem pro zpracování vašich osobních údajů bude v závislosti na okolnostech:

 • smlouva mezi vámi a námi a zpracování bude probíhat v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste vy – v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo
 • oprávněný zájem společnosti Dr Gerard v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zejména hodnocení oprávněnosti nároků uplatňovaných vůči společnosti Dr Gerard, obhajoba proti takovým nárokům či vymáhání nároků nebo zájem na poskytnutí odpovědi na váš dotaz, stížnost, žádost, reklamaci, nebo
 • zákonná povinnost společnosti Dr Gerard v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zejména v oblasti plnění povinností výrobce, které se týkají odpovědnosti za výrobek, a dále plnění daňových a účetních povinností.
 1. Informace o využívání údajů k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Vaše osobní údaje se nebudou využívat k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 1. Komu může společnost Dr Gerard předat vaše údaje? Kdo může být příjemcem vašich údajů kromě společnosti Dr Gerard? (informace o příjemcích údajů)

K vašim osobním údajům budou mít kromě pracovníků společnosti Dr Gerard přístup osoby a subjekty, které zajišťují provoz, údržbu a servis systémů a řešení IT, jež používá společnost Dr Gerard.

Kromě toho v závislosti na okolnostech a záležitosti, se kterou se na nás obrátíte (nebo my budeme kontaktovat vás) nebo v souvislosti s níž získáme vaše osobní údaje, může společnost Dr Gerard předat vaše osobní údaje pouze subjektům:

 1. spolupracujícím se společností Dr Gerard, včetně marketingových agentur, kurýrů, subjektů poskytujících účetní, právní, daňové nebo administrativní služby, subjektům podporujícím společnost Dr Gerard v rámci zákaznického servisu (např. call centra), nebo
 2. pojistitelům společnosti Dr Gerard, nebo
 3. veřejným orgánům, včetně soudů, na jejich oprávněnou žádost nebo pokud taková povinnost vyplývá z právních předpisů, nebo
 4. veřejným orgánům, včetně soudů a zmocněnců, pojistníkům společnosti Dr Gerard a poradcům společnosti Dr Gerard, pokud to bude nutné k obhajobě společnosti Dr Gerard proti nárokům nebo za účelem stanovení či vymáhání nároků společnosti Dr Gerard.
 1. Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje se nebudou předávat mimo území Evropského hospodářského prostoru ani mezinárodním organizacím.

 1. Jak dlouho bude společnost Dr Gerard uchovávat vaše údaje? (informace o době uchovávání údajů)

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k dosažení cílů zpracování údajů.

Vaše údaje budeme uchovávat:

 • V případě údajů zpracovávaných v souvislosti se smlouvou, jejíž stranou jste vy, a pro účely plnění smlouvy – po dobu platnosti smlouvy, přičemž můžeme tuto dobu prodloužit o dobu promlčení vašich nebo našich nároků vyplývajících z právních předpisů, pokud bude zpracování těchto údajů nutné ke stanovení nebo vymáhání nároků a dále k obhajobě proti takovým nárokům.
 • Pro účely realizace našich oprávněných zájmů, tj. poskytnutí odpovědi na váš dotaz, stížnost, žádost, reklamaci nebo návrh – po dobu nezbytnou k poskytnutí odpovědi, avšak nejdéle 14 dní, přičemž můžeme tuto dobu prodloužit o dobu promlčení vašich nebo našich nároků vyplývajících z právních předpisů, pokud bude zpracování těchto údajů nezbytné ke stanovení nebo vymáhání nároků a dále k obhajobě proti takovým nárokům.
 • Pro účely realizace našich oprávněných zájmů, tj. stanovení a vymáhání nároků nebo obhajoba proti nárokům – po dobu promlčení vašich nároků vůči nám nebo našich nároků vůči vám, která vyplývá z právních předpisů (např. obecný termín promlčení nároků související s hospodářskou činností činí 3 roky, obecný termín promlčení nároků spotřebitele vůči nám činí 10 let; výše uvedená období uchovávání osobních údajů se mohou změnit spolu se změnou obecně platných právních předpisů), a po dobu trvání soudních, arbitrážních a podobných řízení souvisejících s těmito nároky.
 • Pro účely plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů (např. ze zákona o účetnictví nebo daňových předpisů či předpisů o odpovědnosti výrobce za výrobek) – po dobu vyplývající z těchto předpisů (např. pro účely vyúčtování se budou vaše údaje uchovávat po dobu 5 let, počínaje od konce kalendářního roku, v němž vypršel termín splatnosti daně související se smlouvou).
 1. Informace o vašich právech

V návaznosti na to, že společnost Dr Gerard zpracovává vaše osobní údaje, máte řadu práv, o nichž se hovoří níže.

Abyste mohli tato práva uplatnit nebo získat další informace v této oblasti, kontaktujte nás, a to zejména prostřednictvím e-mailu: RODO@drgerard.eu

Pokud se obrátíte na společnost Dr Gerard s požadavkem na uplatnění svých práv, může společnost Dr Gerard v případě oprávněných pochybností o vaší totožnosti požádat o další informace nezbytné k jejímu potvrzení.

 1. Informace o právu na podání námitky proti zpracování údajů

Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování.

Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely realizace našeho oprávněného zájmu (jiného než marketing) z příčin souvisejících s vaší specifickou situací. V takovém případě musíte uvést tuto specifickou situaci, která podle vašeho názoru opravňuje ukončení našeho zpracování vašich údajů, jež jsou předmětem námitky.

 1. Informace o právu na odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Pokud se vaše údaje zpracovávají na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat ve vztahu k těm údajům, které zpracováváme na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které jsme prováděli na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 1. Informace o právu na přístup k údajům

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informace, zda společnost Dr Gerard zpracovává vaše osobní údaje, dále o informace o rozsahu údajů, které má společnost Dr Gerard k dispozici, o cílech zpracování údajů nebo o kategoriích příjemců vašich údajů.

 1. Informace o právu požadovat opravu údajů

Máte právo požadovat okamžitou opravu údajů nebo doplnění nekompletních údajů.

 1. Informace o právu požadovat odstranění údajů

Máte právo požadovat okamžité odstranění údajů, které se vás týkají, např. pokud:

 • vaše osobní údaje už nejsou nezbytné k realizaci cílů, pro něž byly shromážděny a zpracovávány;
 • odvolal/a jste souhlas s jejich zpracováním a neexistuje žádný jiný podklad k tomu, abychom tyto údaje dále zpracovávali;
 • podáte námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje s ohledem na vaši specifickou situaci a my nemáme podklad pro zpracování těchto údajů, který by byl nadřazený ve vztahu k vaší námitce;
 • podáte námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše údaje pro marketingové účely;
 • jsme zpracovávali vaše osobní údaje v rozporu se zákonem.
 1. Informace o právu na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet svoje osobní údaje, které jste poskytl/a společnosti Dr Gerard, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a dále máte právo zaslat tyto osobní údaje jinému správci bez překážek ze strany společnosti Dr Gerard, pokud: a) zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy s vámi a současně b) zpracování probíhá automatizovaným způsobem.

Ve výše uvedené situaci máte současně právo požadovat, aby společnost Dr Gerard zaslala osobní údaje přímo jinému správci údajů, jestliže to je technicky možné.

 1. Informace o právu požadovat omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů, např. pokud:

 • zpochybňujete správnost osobních údajů, které zpracováváme;
 • podle vašeho názoru je naše zpracování vašich osobních údajů v rozporu se zákonem, ale současně nesouhlasíte s odstraněním těchto údajů a požadujete místo toho omezení jejich zpracování;
 • vaše osobní údaje už nepotřebujeme k realizaci našich cílů, vy je však potřebujete ke stanovení či vymáhání nároků nebo k obhajobě proti nárokům;
 • podal/a jste námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje s ohledem na vaši specifickou situaci – v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby zjištění, zda naše oprávněné zájmy v oblasti zpracování údajů jsou nadřazené podkladům vaší námitky.

V případě omezení zpracování vašich osobních údajů budeme tyto údaje moci uchovávat a dále využívat pouze pro účely stanovení či vymáhání nároků nebo obhajoby proti nárokům, pro účely obhajoby práv jiné fyzické či právnické osoby nebo s ohledem na důležitý veřejný zájem Evropské unie či členského státu. Jiné úkony budeme moci provádět pouze s vaším souhlasem.

 1. Informace o právu podat stížnost k dozorovému orgánu

Máte právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.

 1. Informace o tom, zda poskytnutí osobních údajů představuje zákonný nebo smluvní požadavek či podmínku uzavření smlouvy a dále o dobrovolnosti poskytnutí údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů nepředstavuje zákonný požadavek a není podmínkou uzavření jakékoliv smlouvy. Nejste povinen/povinna poskytnout údaje, pokud není uvedeno jinak.

 1. Informace o důsledcích neposkytnutí údajů

Podle okolností může neposkytnutí vašich osobních údajů znemožnit společnosti Dr Gerard posouzení záležitosti, s níž se na nás obrátíte, včetně odpovědi na váš dotaz, stížnost, žádost či reklamaci, nebo záležitosti, se kterou se obrátíme my na vás.

 1. Zpracování údajů na sociálních sítích

Osobní údaje zpracováváme také v souvislosti s naší aktivitou na sociálních sítích.

Více informací na toto téma najdete na našich stránkách na jednotlivých portálech, např. Facebook nebo Instagram.

 1. Informace o souborech cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané v počítači uživatele během návštěvy internetových stránek, jako je např. naše internetová stránka.

Soubory cookies se na naší internetové stránce využívají pouze pro statistické účely (statistiky návštěvnosti internetové stránky) a dále za účelem zajištění správného fungování internetové stránky. Soubory cookies neuchováváme ani nezpracováváme, zejména je nevyužíváme k profilaci.

Ukládání souborů cookies můžete na svém počítači kdykoliv vypnout prostřednictvím změny nastavení vašeho internetového prohlížeče.